Política de Privacidade

En ORESTES COMUNICA pensamos que é importante manter unha relación transparente cos nosos clientes e usuarios. Por iso, mantemos a Política de Privacidade que se presenta a continuación, co obxectivo de que en todo momento estean informados da maneira en que recopilamos e trtamos de forma segura os datos que nos son solicitados ao longo da relación comercial ou contractual. Os datos serán tratados de conformidade coa lexislación vixente en cada momento e, en concreto, co establecido no Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos. Tamén ao recollido na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais.

1.- TRATAMENTO DE DATOS DE ORESTES COMUNICA, con CIF: B94192531 informa a través da súa web orestescomunica.com sobre a súa política de privacidade respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal de calquera titular co que manteña unha relación na que se requira o tratamento dos seus datos. As operacións, xestións e procedementos técnicos que se realicen de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, o almacenamento, a modificación, a transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais, sen prexuízo do indicado no apartado 4 desta política.

2.- LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO. A base da lexitimación do tratamento de Datos Persoais será a que resulte da relación contractual ou precontractual, a laboral ou calquera outra que se requira para o tratamento de datos.

3.- COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS.. No caso de recibir comunicacións de Orestes Comunica por distintos medios (correos electrónicos, mensaxes de resposta automatizada de formularios, e outros sistemas de comunicación) informámoslle de que as mensaxes diríxense exclusivamente ao seu destinatario e poden conter información privilexiada ou confidencial. Se non é vostede o destinatario indicado, queda notificado de que a utilización, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente. De conformidade co establecido na Lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servicios da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE comunicámoslle que no suposto de que non desexe recibir comunicacións e informacións de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, debe indicalo por esta mesma vía indicando no asunto “BAIXA COMUNICACIÓNS COMERCIALES” para que os seus datos persoais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A súa solicitude será resolta nun prazo de 10 días desde ou seu envío. No suposto de que non recibamos contestación expresa pola súa parte, entenderemos que acepta e autoriza que a nosa empresa siga realizando as referidas comunicacións.

4.- RESPONSABLES DE TRATAMENTO. En cumprimento da lexislación vixente en Protección de Datos indicámoslle que os datos persoais que vostede nos facilita de forma voluntaria por calquera dos nosos medios de recollida de información serán incorporados a tratamentos automatizados e/ou manuais, sendo ORESTES COMUNICA o Responsable do mencionado tratamento. Os datos non se cederán a terceiros agás nos casos en que exista unha obriga legal. Así mesmo, Orestes Comunica declara e garante que mantén os niveles de seguridade para a protección de datos persoais conforme dispón a lexislación vixente, e que estableceu tódolos medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado, roubo dos datos facilitados polos interesados e para que os seus empregados observen esas prescricións, así como o deber de segredo sobre os datos obxecto da protección e demais obrigacións de confidencialidade vixentes. Os datos serán conservados mentres dure a relación que xera este tratamento ou durante os anos precisos para cumprir as obrigacións legais. Unha vez finalizada a relación que xustifica o tratamento de datos, estes serán bloqueados conforme ó disposto na normativa, e transcorrido o prazo legalmente establecido serán eliminados. (ver en cada finalidade o prazo de conservación) A normativa de protección de datos confírelle ó titular dos datos persoais os seguintes dereitos:

• Dereito a revocar calquera consentimento prestado previamente.

• Dereito de acceso: coñecer que tipo de datos se están tratando e ás características do tratamento levado a cabo.

• Dereito de rectificación: poder solicitar a modificación dos datos que sexan inexactos ou non veraces

• Dereito de potabilidade: poder obter unha copia en formato interoperable dos datos que estean sendo tratados. • Dereito á limitación do tratamento nos casos que considere que non é necesario.

• Dereito de cancelación: solicitar o cese do tratamento dos datos e a súa supresión cando non sexa necesaria a súa conservación.

• Dereito a interpoñer unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de datos: R/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid – FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es

• Se desexa más información respecto ó tratamento dos seus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, opoñerse e/ou limitar algún tratamento que considere que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos non sexan necesarios, pode dirixirse por escrito a: ORESTES COMUNICA en RÚA SAN SEBASTIÁN, 22, 36.002 – PONTEVEDRA (PONTEVEDRA) ou mediante correo electrónico a info@orestescomunica.com

• A mencionada comunicación deberá reflectir a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos.

• O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Non obstante, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase aportar a documentación que acredite esta representación do interesado.

5.- FINALIDADES DOS TRATAMENTOS DE DATOS: Detallamos a continuación as finalidades dos tratamentos de datos levados a cabo por algún ou todos os Responsables de Tratamento enumerados anteriormente:

• XESTION LABORAL: Xestión da relación laboral cos empregados; tratamento dos datos necesarios para o mantemento da relación laboral: xestión de nóminas, formación, etc. Os datos proporcionados conservaranse durante os prazos previstos pola lexislación fiscal e laboral e os necesarios para cumprir as obrigacións legais.

• XESTIÓN FISCAL CONTABLE: Xestión dos datos necesarios para o cumprimento das obrigacións fiscais e contables da empresa. Os datos conservaranse nos prazos previstos pola lexislación fiscal.

• XESTION DE CLIENTES: Accións encamiñadas a poder prestar os servicios contratados e facturalos. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais.

• XESTION DE POSIBLES CLIENTES/CONTACTOS: Xestión dos datos necesarios dos clientes para poder enviarlles publicidade relacionada cos nosos produtos e servicios por calquera medio dispoñible, enviar orzamentos de servicios e/ou produtos, e invitarlles a eventos do seu interese. Os datos proporcionados conservaranse mentres non solicite o cese do mencionado tratamento.

• SELECCIÓN DE PERSOAL/XESTIÓN RRHH: Xestión dos datos de participantes en procesos de selección de persoal e xestión de todos aqueles currículos e outras informacións aportadas por candidatos a un posto de traballo e ou de mantelos informados das distintas vacantes a un posto de traballo que se produzan na nosa organización. Os datos proporcionados conservaranse ata a adxudicación dun posto de traballo ou ata que se exerza o dereito de cancelación sobre mencionado tratamento (non superando en ningún caso o ano). En todo momento o candidato pode opoñerse ou limitar o alcance do tratamento dos seus datos.

• ORGANIZACIÓN DE EVENTOS: Xestión dos datos de clientes para poder organizar eventos (cursos, conferencias, concursos e outras actividades de difusión) por parte de calquera dos Responsables do Tratamento. Os datos proporcionados conservaranse mentres non se solicite o cese de mencionado tratamento ou durante os anos necesarios para a xustificación da actividade.

• XESTIÓN MULTIMEDIA: Xestión das imaxes e/ou vídeos captadas nos diferentes eventos organizados pola empresa para a difusión da actividade e/ou xustificación da mesma. Os datos serán conservados mentres teña relevancia a difusión da actividade ou ata que se solicite a cancelación da mesma.

• XESTIÓN COMERCIO ELECTRONICO. Xestión dos datos necesarios para poder realizar a xestión de calquera actividade de comercio electrónico. Os datos conservaranse mentres non se solicite o cese de mencionado tratamento.