Aviso Legal

De conformidade co disposto no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (a “LSSI”), informámoslle que o sitio web www.orestescomunica.com (o “Sitio Web”) é operado por ORESTES COMUNICA, con C.I.F. B94192531, cuxo enderezo está na rúa de San Sebastian, 22 – Pontevedra, 36002.

Podes obter máis información sobre ORESTES COMUNICA a través do apartado “SOBRE NÓS” da Web ou enviando un correo electrónico ao seguinte enderezo electrónico info@orestescomunica.com

Este documento contén o aviso legal e as condicións de uso do Sitio Web (o “Aviso Legal”) que ORESTES COMUNICA pon a disposición dos usuarios.

O acceso e uso do Sitio Web por parte do usuario (o “Usuario” ou os “Usuarios”, segundo corresponda) implica que o usuario acepta plenamente e está obrigado a cumprir íntegramente os termos e condicións recollidos neste Aviso Legal e Condicións de Uso. Polo tanto, o Usuario deberá ler atentamente este Aviso Legal en cada ocasión na que pretenda utilizar o Sitio Web, xa que este e as súas condicións de uso poden sufrir modificacións.

 

1. Condicións de uso

O Usuario comprométese a non utilizar o Sitio Web con fins fraudulentos, así como a non realizar ningunha conduta que poida prexudicar a imaxe, intereses e dereitos de ORESTES COMUNICA ou de terceiros. Así mesmo, o Usuario comprométese a non realizar ningún acto coa finalidade de danar, inutilizar ou sobrecargar o Sitio Web, ou que impida, de calquera xeito, o normal uso e funcionamento do mesmo.

Infórmase ao Usuario de que no caso de incumprir o contido deste Aviso Legal, a Política de Privacidade ou calquera outro termo ou condicións particulares incluídos no Sitio Web, ORESTES COMUNICA resérvase o dereito de limitar, suspender ou rescindir o seu acceso ao Sitio Web, adoptando calquera medida técnica que sexa necesaria para tal fin. Así mesmo, ORESTES COMUNICA resérvase a posibilidade de exercer tales medidas no caso de sospeita razoablemente de que o Usuario está a incumprir algún dos termos e condicións recollidos neste Aviso Legal.

Finalmente, informámoslle ao Usuario que ORESTES COMUNICA resérvase o dereito a decidir, en todo momento, a continuidade dos servizos da sociedade da información prestados a través do Sitio Web.

 

2. Propiedade Intelectual e Industrial

Os dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre o sitio web, incluíndo a ordenación dos contidos do sitio web, o dereito sui generis sobre as bases de datos subxacentes, o deseño gráfico e a interface de usuario do sitio web (look & feel), os programas informáticos subxacentes (incluíndo códigos fonte e obxecto), así como os distintos elementos que compoñen o Sitio Web (textos, gráficos, fotografías, vídeos, gravacións sonoras, etc.) (os “Contidos”), corresponden a ORESTES COMUNICA ou os seus licenciantes. No que respecta aos signos distintivos incluídos no Sitio Web (marcas e nomes comerciais), son propiedade de ORESTES COMUNICA ou dos seus licenciantes.

A utilización do Sitio Web por parte do Usuario non implica a cesión de ningún dereito de propiedade intelectual e/ou industrial sobre o Sitio Web, os contidos e/ou os signos distintivos de ORESTES COMUNICA. Para tal fin, a través do presente Aviso Legal, salvo naqueles casos en que legalmente se permita ou requira autorización previa de ORESTES COMUNICA, prohíbese expresamente ao Usuario a súa reprodución, transformación, distribución, comunicación pública, posta a disposición, extracción e/ ou reutilización do Sitio Web, dos seus Contidos e/ou dos signos distintivos de ORESTES COMUNICA.

ORESTES COMUNICA concede aos Usuarios que aceptasen os termos e condicións a autorización para utilizar o Sitio Web, con carácter non exclusivo, para un ámbito territorial mundial, durante o período máximo de vixencia dos dereitos de propiedade intelectual e industrial segundo se estableza o aplicable. normativa (excepto no caso de que se suspenda o acceso ao Sitio Web por causa xustificada) e coa finalidade de que o Usuario poida utilizar o Sitio Web de acordo co presente documento.

ORESTES COMUNICA resérvase o dereito a redeseñar e variar unilateralmente, en calquera momento e sen previo aviso, a presentación e configuración do Sitio Web.

 

3. Sitios vinculados

Para axudarche a atopar información adicional, podemos incluír varios dispositivos técnicos de ligazón que permiten ao Usuario acceder a outros sitios web (os “Sitios vinculados”). Nestes casos, ORESTES COMUNICA actúa como prestador de servizos de intermediación, segundo indica o disposto no artigo 17 da LSSI. De conformidade co disposto na citada lexislación, ORESTES COMUNICA non será responsable dos servizos e contidos prestados a través dos Sitios Enlazados, salvo que teña coñecemento efectivo da ilegalidade e non teña desactivado o enlace coa debida dilixencia.

En ningún caso a existencia de Sitios Enlazados implica recomendación, promoción, identificación ou conformidade de ORESTES COMUNICA coas manifestacións, contidos ou servizos prestados a través dos Sitios Enlazados. En consecuencia, ORESTES COMUNICA non se fai responsable do contido dos Sitios Enlazados, nin das súas condicións de uso e políticas de privacidade, sendo o Usuario o único responsable de comprobalos e aceptalos cada vez que acceda e utilice.

O Usuario será o único responsable se accede a algún dos Sitios enlazados; a súa visita e uso realízase baixo o seu propio risco. Por este motivo, o Usuario deberá extremar as precaucións na valoración e utilización da información, contidos e servizos existentes nos Sitios Enlazados.

No caso de que o Usuario considere que existen contidos ilícitos, lesivos, degradantes, violentos ou inadecuados nos Sitios Enlazados, poderá informar a ORESTES COMUNICA a través do seguinte enderezo de correo electrónico: info@orestescomunica.com

Non obstante, a dita comunicación non suporá en ningún caso a obriga de ORESTES COMUNICA de retirar a ligazón e/ou contido correspondente, nin implica necesariamente o coñecemento efectivo por parte de ORESTES COMUNICA da ilegalidade dos contidos do Sitio Enlazado, para os efectos dos previstos na normativa vixente.

 

4. Comunicación de actividades de carácter ilícito e inadecuado

No caso de que o Usuario ou calquera outro usuario de Internet teña coñecemento de que calquera tipo de información ou contido do Sitio Web ou facilitado a través do mesmo é ilícito, lesivo dos dereitos de terceiros, en contra do establecido neste Aviso Legal ou, en de calquera outra forma, lesiva ou contraria á moral, usos e costumes, pode dirixirse a ORESTES COMUNICA indicando os seguintes puntos:

  • Datos persoais do comunicador: nome, enderezo, número de teléfono e enderezo de correo electrónico.
  • Descrición dos feitos que revelan o carácter ilícito ou inadecuado do contido ou da información así como o enderezo concreto no que se atopa dispoñible;
  • No caso de vulneración de dereitos de terceiros, como a propiedade intelectual e industrial, deberán facilitarse os datos do titular do dereito infrinxido cando se trate dunha persoa distinta do comunicante. Así mesmo, deberá achegar o título que acredite a titularidade dos dereitos vulnerados e, se é o caso, a representación para actuar en nome do titular cando este sexa persoa distinta da parte comunicante.

 

A recepción por parte de ORESTES COMUNICA da comunicación prevista nesta cláusula non suporá, segundo o disposto na LSSI, o coñecemento efectivo das actividades e/ou contidos sinalados polo comunicante, cando este non sexa perceptible ou evidente. En todo caso, ORESTES COMUNICA resérvase o dereito a suspender ou eliminar contidos que, aínda que non sexan ilegais, sexan contrarios ás normas establecidas neste Aviso Legal, ponderando en cada caso os dereitos legais en conflito.

 

5. Responsabilidade de ORESTES COMUNICA

O Usuario debe saber que as comunicacións a través de redes abertas están expostas a unha pluralidade de ameazas que as fan inseguras. É responsabilidade do Usuario adoptar todas as medidas técnicas oportunas para controlar razoablemente estas ameazas e, entre elas, dispor de sistemas actualizados de detección de software malicioso, como virus, troianos, etc., así como dispoñer de parches de seguridade actualizados para os correspondentes. navegadores.

Para obter máis información, pode poñerse en contacto co seu provedor de servizos de acceso a Internet, que poderá proporcionarlle solucións adecuadas ás súas necesidades. Na máxima medida permitida pola lexislación aplicable, ORESTES COMUNICA non se fai responsable dos danos e prexuízos causados ​​ao Usuario como consecuencia dos riscos inherentes ao soporte empregado, nin dos ocasionados por vulnerabilidades nos seus sistemas e ferramentas.

ORESTES COMUNICA non garante a total seguridade dos seus sistemas e aínda que adoptou as medidas de seguridade axeitadas, non se pode descartar totalmente a existencia de vulnerabilidades e, en consecuencia, o Usuario debe ser cauto á hora de interactuar co Sitio Web.

ORESTES COMUNICA só será responsable dos danos ocasionados polo uso do Sitio Web, cando os devanditos danos sexan causados ​​directamente por dolo ou neglixencia grave de ORESTES COMUNICA e non houbese neglixencia por parte do Usuario. En particular, ORESTES COMUNICA non será responsable de:

  • Danos de calquera tipo causados ​​nos equipos informáticos do Usuario por virus, vermes, troianos ou calquera outro elemento lesivo.
  • Os danos de calquera índole causados ​​ao Usuario que se produzan por fallos ou desconexións nas redes de telecomunicacións que causen a suspensión, cancelación ou interrupción do servizo do Sitio Web durante a súa prestación. Neste sentido, o Usuario recoñece que o acceso ao Sitio Web require servizos prestados por terceiros alleos ao control de ORESTES COMUNICA (por exemplo: operadores de redes de telecomunicacións, provedores de acceso, etc.) cuxa fiabilidade, calidade, continuidade e funcionamento non corresponden a ORESTES COMUNICA, nin forma parte da súa responsabilidade garantir a dispoñibilidade do servizo.
  • Información de terceiros nos casos nos que actúe como prestador de servizos de intermediación no sentido que dá a LSSI, salvo que exista coñecemento efectivo e non se retire a información correspondente.

 

6. Protección de datos

Os aspectos relacionados co tratamento dos datos persoais dos Usuarios debido ao uso do Sitio Web están regulados na “Política de Privacidade”.

 

7. Varios

De conformidade co artigo 3 da LSSI, as leis aplicables aos servizos da sociedade da información que ORESTES COMUNICA presta a través do Sitio Web serán as do Reino de España.

No caso de que algunha das disposicións contidas neste Aviso Legal fose declarada nula, procederase á súa retirada ou á súa substitución. En todo caso, a devandita declaración de nulidade non afectará á vixencia do resto das disposicións recollidas neste Aviso Legal.